Adatkezelés

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

I. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a profimagantanar.hu (továbbiakban "Adatkezelő") által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

II. Az adatkezelő adatai

e-mail címe: iroda@profimagantanar.hu

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, üzenetben szereplő egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított öt év elteltével törli.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet emailben tájékoztatja.

III. Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

III. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

IV. Adattovábbítás

1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

Tárhely:

A profimagantanar.hu weboldal tárhelyét az 3 in 1 Hosting Bt szolgáltató biztosítja. 3 IN 1 HOSTING Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.,
Elérhetőség: 06 21 200 0040
Internetes elérhetőség: https://megacp.com/

Facebook oldal: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

V. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) is használ.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát az Adatkezelő ki tudja állítani a magántanár Felhasználónak, illetve a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvételhez, valamint a hirdetéssel kapcsolatos információkkal eljuttatásához az alábbi adatokat kell megadnia:

Kapcsolatfelvételi és személyes adatok: E-mail cím, név, jelszó, város, telefonszám, órabér, fénykép (opcionális), személyes weboldal (opcioinális), csoportos óravállalás lehetősége (opcionális), személyes leírás, profilkép előkép leírás, végzettség (opcionális), óratartási időpont (opcionális), házhoz megy-e igény esetén, online óravállalás, városok, ahol tanítást vállal, tárgyak, melyekből oktatást vállal, ajánlói e-mail cím (opcionális), előfizetési csomag. A felsorolt adatok mindegyike megjelnhet a honlapon nem regisztrált böngésző felhasználók számára.

Számlázási cím (név, település, irányítószám, közterület neve, közterület típusa, házszám). A felsorolt adatok NEM jelenhetnek meg a nem regisztrált és regisztrált böngészők számára.

A regisztrációnál diák hirdetőknek (akik magántanárt szeretnének találni) a hirdetéssel kapcsolatos információkkal eljuttatásához az alábbi adatokat kell megadnia:

Név, E-mail cím, jelszó, hirdetésszöveg, mikor érnél rá időpont, online tanulási lehetőség, városok, tárgyak. A megadott adatok megjelenhetnek a weboldalon bármely regisztrált tanárnak, vagy - a platform működésétől függően - regisztrálatlan felhasználóknak.

A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Hirdetések megjelenítése a www.profimagantanar.hu látogatói számára. A hirdetésben szereplő adatok megjelenítése a regisztráló felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló elfogadás alapján kerül sor, amely elfogadás tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul V. 3. pontban foglalt adatok Adatkezelő általi kezeléséhez.

Az V. 3. pontban feltüntetett adatok kezelésének célja a www.profimagantanar.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Hírlevél küldés

Hozzájárulása esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztatja a Felhasználót az Adatkezelő aktuális ajánlatainkról, kedvezményeiről. A hírlevél küldése e-mailben történhet. Felhasználó részére csak olyan formában küldhető hírlevél, amelyhez kifejezetten hozzájárult. A hírlevelek küldése e-mailben, valamint a hírlevélben is megtalálható leiratkozó linken keresztül mondható le.

Kezelt adatok: e-mail cím, kuponkód

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. Vevői jogok és jogérvényesítés

A Vevő (érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog 

Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az adatait az Adatkezelővel való emailes közléssel módosíthatja (helyesbítheti).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A regisztrált felhasználó bejelentkezését követően törölheti magát az adatbázisból. Ez esetben minden adata törlődik az adatbázisból. A törlés kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére eljuttatott regisztráció törlési kérelemmel is.

Hírlevélről leiratkozás a hírlevél alján lévő leiratkozó link segítéségével, vagy a törlés kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére eljuttatott hírlevél leiratkozási kérelemmel is.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog

Számítógépen tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VII. Adatbiztonság

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,

a megváltoztatás,

a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,

a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat

a jogosult számára rendelkezésre álljon,  hitelessége és hitelesítése biztosított,  változatlansága igazolható, legyen.

Adatkezelő és annak tárhely Adatkezelőjének informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,

a kémkedés,

a számítógépvírusok,

a spam-ek,

a hack-ek

és egyéb támadások ellen.

VIII. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.


Miért a ProfiMagántanár?

A ProfiMagántanár Magyarország egyik legnagyobb látogatottságú magántanár kereső weboldala. Weboldalunk a maximálisan könnyű használhatóságra törekszik.